دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ − ۱۳:۴۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
شنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (آگهي تجدید مناقصه عمومی)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شوراي محترم اسلامي شهر، ممیزی بخشی از سطح شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي  واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحيت و واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان