پنجم تیرماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

پنجم تیرماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

?ازخودمان شروع کنیم
?طبیعت بی زباله زیباست

نشست حافظ خوانی درپاتوق فرهنگی خانه خیام

نشست حافظ خوانی درپاتوق فرهنگی خانه خیام

ازحافظ تا خیام

نشست کتابخوانی بزرگسالان درپاتوق فرهنگی خانه خیام

نشست کتابخوانی بزرگسالان درپاتوق فرهنگی خانه خیام

نشست کتابخوانی بزرگسالان در خانه خیام

نشست کتابخوانی کودکان‌درپاتوق فرهنگی خانه خیام

نشست کتابخوانی کودکان‌درپاتوق فرهنگی خانه خیام

خانه خیام