آگهی مناقصه عمومی نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به متراژ ۳۲۰۰۰۰ متر طول در سطح شهر

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه میدان آیت الله هاشمیان

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه های گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیا ت پیاده روسازی باندجنوبی بلوار زائر

۱۴۰۰/۰۳/۱۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به اجرای عملیا ت احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان

۱۴۰۰/۰۳/۱۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

۱۴۰۰/۰۳/۱۳

آگهی مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

۱۴۰۰/۰۳/۱۳

آگهی مناقصه عمومی مربوط به احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرقی بلوار آیت الله هاشمی حدفاصل جایگاه CNG تا میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی

۱۴۰۰/۰۳/۱۲