آگهی مناقصه عمومی نسبت به پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهیدان زینلی تا تقاطع بلوار شهید مقیمی

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی

۱۴۰۰/۰۳/۰۳

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

آگهی مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به طول در سطح شهر

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

آگهی مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب واجرای شبکه بصورت زمینی

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای شهید محمدی وشهید سید کاظم هاشمی

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

آگهی مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای شهید محمدی وشهید سید کاظم هاشمی

۱۴۰۰/۰۲/۰۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به بهسازی فاز اول رفوژمیانی بلوار طالقانی

۱۴۰۰/۰۲/۰۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی

۱۴۰۰/۰۲/۰۷