نام و نام خانوادگی: محمد رفیعی

سوابق شغلی:

عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان

مسئول روابط عمومی شهرداری

مسئول دفتر شهردار

معاون اداری و مالی منطقه ۱ و ۲

مسئول واحد آموزش

مدیر اداره  فرهنگی و اجتماعی

مدیریت اداره فرهنگی و اجتماعی

مسئول امور اداری وپیگیری:نجمه اسماعیلی
 
مسئول امور آموزش شهروندی :محسن بهامین
 
مسئول امور فرهنگی وهنری :محمدرضاکاظمی 

مسئول فرهنگسرای رسانه :ساجده دهقانی

مدیر فرهنگسرای جوان،کودک وآینده :مژگان کبیری

مدیر فرهنگسرای ترنج :فاطمه بابایی