مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمدمختاری


سوابق شغلی:

مسئول فضای سبز ۱.۵ سال

معاون خدمات شهری ۵ سال

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز دو نیم سال

طراحی و ناظر پروژه های عمرانی ۵ سال

سرپرست شهرداری ۳ ماه

معاون خدمات شهری

سرپرست شهرداری

شهرداررفسنجان

شهرداررفسنجان