مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: جهانگیر ملکی


سوابق شغلی:

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز

شهردار منطقه یک

شهردار منطقه دو

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

سرپرست شهرداری

سرپرست شهرداری رفسنجان