نام و نام خانوادگی: علی رجبی

 

مدرک تحصیلی:

..

 

سوابق شغلی:

..

مدیر منطقه دو
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: حسین صادقی
معاون اداری و مالی: هادی محمدی مدرس
معاون شهرسازی:محمد شهاب الدینی 
مسئول شهرسازی:حسین رزاق زاده
مسئول واحد تفکیک: محمدرضا عسکری
مسئول درآمد و نوسازی: علی پور شفیعی
مسئول واحد عمران: حمید قلی زاده
مسئول امور اداری: امین بافتی
مسئول جذب درآمد:معصومه علی رضایی