نام و نام خانوادگی: علی جعفری

مدرک تحصیلی:

سوابق شغلی:

شهردار منطقه دو

مسئول واحد ممیزی ونوسازی

شهردار منطقه یک

مدیر منطقه یک
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: زهرا جمالی
معاون اداری و مالی: علی رجبی
معاون شهرسازی: مجید پور اکبری
مسئول شهرسازی: خانم یوسف پور
مسئول واحد تفکیک: حسن باقری
مسئول درآمد و نوسازی: محمدرضا جلالی
مسئول واحد عمران: محمدرضا واعظی
مسئول امور اداری: ولی صادقی
مسئول اجرائیات و پلیس ساختمانی: مسلم محمدی

مسئول جذب درآمد:زهرا جمالی