نام و نام خانوادگی: علی رمضانی نژاد

 

سوابق شغلی:

حسابدار سازمان /آتش نشانی

مسئول امور مالی آتش نشانی

عضو شورای سازمان آتش نشانی

عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی

عضو کمیته مدیریت بحران شهرداری

مدیر عامل سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

قائم مقام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی :سعید قندی