نام و نام خانوادگی: نوید شریفی

 

سوابق شغلی:

مدیر ساخت کانال سد رسوب گیر شرکت مس

مدیر ساخت سوله ورزشی شرکت نفت،زمین چمن مصنوعی شرکت نفت و سوله ورزشی فتح آباد

مدیر کارگاه ساخت اداره گاز کاظم آباد کرمان- زنگی آباد و اداره گاز ماهان(ضریب امنیت بالا)و گلزار شهدای زنگی آباد

مدیر کارگاه مجموعه مجتمع آگاه

پارکینگ طبقاتی شهرداری با متراژ ۲۰ هزار متر مربع

مسئول شهرسازی

معاون شهرسازی

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان

سازمان عمران