مشخصات فردی :

محمد علی کریمی

مدیریت اداره حقوقی وقراردادها

واحدهای زیرمجموعه:

 

مسئول امور قراردادها:حسین مهدی زاده
کارشناس حقوقی:علی محمدی مدرس
کارشناس حقوقی:حسین اسدالهی
کارشناسی حقوقی:عباس غلامحسینی