نام و نام خانوادگی: ساجده دهقانی

مدیریت اداره روابط عمومی

مسئول امور مالی و گرافیک شهرداری : زهرا ترقی خواه

مسئول تبلیغات محیطی و مراسمات :سعید سلطانی

مسئول تبلیغات محیطی شهرداری  :رشید پژوهی

مسئول امور اداری و ارتباطات مردمی :اصغر رجبی

مسئول رسانه واخبار شهرداری :فاطمه استادحسینی

مسئول امار و اطلاعات وسمعی ،بصری :…..