نام و نام خانوادگی: ساجده دهقانی

مدیریت اداره روابط عمومی

مسئول امور مالی و گرافیک :زهرا ترقی خواه

مسئول تبلیغات محیطی و مراسمات :سعید سلطانی

مسئول تبلیغات محیطی :رشید پژوهی

مسئول امور اداری و ارتباطات مردمی :اصغر رجبی

مسئول رسانه وخبر:فاطمه استادحسینی

مسئول امار و اطلاعات وسمعی ،بصری :مسعود نورالدینی