نام و نام خانوادگی: رضا رجبی مومن آبادی 

 

سوابق شغلی:

 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری