مشخصات فردی :

مسلم شریفی

معاونت خدمات شهری

 

واحدها زیرمجموعه :

 

مسئول دفتر: شیخ قربانی

مسئول واحد ترافیک: مرتضی صالحی

مسئول واحد زیباسازی: مهلقا حکمت

مسئول واحد برق: مهدی خدادادی

امور مربوط به خدمات شهری منطقه یک: محمدرضا بیلسته

امور مربوط به خدمات شهری منطقه دو: سعیدقندی