عملیات آبشویی درختان فضای سبز شهری ادامه دارد

عملیات آبشویی درختان فضای سبز شهری ادامه دارد

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان گفت: آبشویی درختان از اول تیرماه شروع شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.