آگهی مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون جهت ذخیره و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون جهت ذخیره و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۷/۱۱/ ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر، ساخت مخزن…