مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ویژه‌برنامه‌های روز آتش‌نشان دررفسنجان اعلام کرد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ویژه‌برنامه‌های روز آتش‌نشان دررفسنجان اعلام کرد

..

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر و…

آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر و…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان  در نظر  دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱ مورخ ۹۴/۲/۱۳  شورای محترم اسلامی شهر، اجرای ساخت…