اطفاء حریق آب سردکن مرکز تعویض پلاک واقع در خیابان شهید باهنر

اطفاء حریق آب سردکن مرکز تعویض پلاک واقع در خیابان شهید باهنر

اطفاء حریق آب سردکن مرکز تعویض پلاک واقع در خیابان شهید باهنر با حضور به موقع آتش نشانان ایستگاه شماره سه مهار شد.