انجام ۸۵۳مورد عملیات به همت سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان

انجام ۸۵۳مورد عملیات به همت سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان

گزارش عملکرد ۹ ماهه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان