آگهی مناقصه جدول گذاری و سنگفرش قبور آرامستان

آگهی مناقصه جدول گذاری و سنگفرش قبور آرامستان

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۲۵/۷/۵/ش مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی…