بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع)

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع)

شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع) دیدن کردند