آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مادر

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مادر

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…