آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی بلوار ایت الله سعیدی

آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی بلوار ایت الله سعیدی

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات…