آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان جوان

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان جوان

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…