آگهی مناقصه عمومی نصب تابلوهای راهنمای مسیر

آگهی مناقصه عمومی نصب تابلوهای راهنمای مسیر

  (آگهی مناقصه عمومی)   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…