آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان امیر کبیر غربی

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان امیر کبیر غربی

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات…

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان امیرکبیر غربی

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان امیرکبیر غربی

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات…