مدیریت شهری نگاه ویژه ای به ورزش رفسنجان دارد

مدیریت شهری نگاه ویژه ای به ورزش رفسنجان دارد

شهردار رفسنجان از حمایت جدی شهرداری و شورای شهر در حوزه ورزش خبر داد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با باشگاه مس و شورای شهر، از ورزش های پایه حمایت خواهیم کرد.