مهار آتش سوزی منزل مسکونی واقع در خیابان معراج شمالی

مهار آتش سوزی منزل مسکونی واقع در خیابان معراج شمالی

مهار اتش سوزی یک واحد مسکونی واقع در خیابان معراج شمالی به همت اتش نشانان ایستگاه شماره ۱