مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

سرویس دهی ۴۱ دستگاه اتوبوس به شرکت کنندگان مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

توضیحات سند:  سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بر اساس مصوبه مورخ ۶/۶/۹۵ شورای سازمان، نسبت به واگذاری امور مربوط به…