آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان قیام

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان قیام

توضیحات سند:  ((آگهی  تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای…

احداث بوستان محله ای اسدآباد فارسی

احداث بوستان محله ای اسدآباد فارسی

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از احداث بوستان محله ای در اسدآباد فارسی توسط شهرداری خبر داد.

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

توضیحات سند:    شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه…