احیای فضای عمومی پیرامون دیوار حصار قدیم شهر

احیای فضای عمومی پیرامون دیوار حصار قدیم شهر

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از پروژه احیای فضای عمومی پیرامون دیوار حصار قدیمی شهر با استفاده از مصالح سازگار با بافت تاریخی خبر داد.