آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ ش مورخ ۹۶/۴/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت…

آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ ش مورخ ۹۶/۴/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

توضیحات سند: نظر به استقبال گسترده و بنا به درخواست همشهریان محترم ،شهرداری رفسنجان  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ش مورخ ۹۶/۴/۳ …

آگهی مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

آگهی مزایده عمومی اراضی شهرداری رفسنجان

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی…