اردوی یک روزه ویژه بانوان شهرداری رفسنجان برگزار شد

اردوی یک روزه ویژه بانوان شهرداری رفسنجان برگزار شد

بانوان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابع، جهت ارتقاء سطح روحیه به اردوی تفریحی باغ کنتوئیه سرچشمه رفتند.