وسایل غیراستاندارد پارکهای رفسنجان تعویض شدند؛

وسایل غیراستاندارد پارکهای رفسنجان تعویض شدند؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از تعویض تمامی وسایل غیر استاندارد پارکهای رفسنجان خبر داد.