احداث بوستان محله ای اسدآباد فارسی

احداث بوستان محله ای اسدآباد فارسی

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از احداث بوستان محله ای در اسدآباد فارسی توسط شهرداری خبر داد.