آگهی مناقصه عمومی خط کشی عابرپپاده، سرعتکاه و علائم بر روی آسفالت در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی خط کشی عابرپپاده، سرعتکاه و علائم بر روی آسفالت در سطح شهر

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم…