معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد

نصب بنر اطلاع رسانی تنظیف و جمع آوری زباله در ورودی کوچه های شهر