نصب المان های اذکار در خیابان شهید شیرازی

نصب المان های اذکار در خیابان شهید شیرازی

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دو المان در ابتدای بلوار شهید شیرازی خبر داد