آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان بهشت

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان بهشت

آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…