معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دومین ایستگاه اتوبوس فانتزی خبرداد.

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دومین ایستگاه اتوبوس فانتزی خبرداد.

دومین ایستگاه اتوبوس فانتزی در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی نصب شد.

نصب ایستگاه های اتوبوس فانتزی در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی

نصب ایستگاه های اتوبوس فانتزی در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب ایستگاه های اتوبوس فانتزی به شکل چتر در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.