مسئول اداره بازآفرینی شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

مسئول اداره بازآفرینی شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

آغاز عملیات ساماندهی و احیاء بافت و بازار تاریخی محله قطب آباد رفسنجان