شهردار رفسنجان خبر داد:

شهردار رفسنجان خبر داد:

حضور شهرداری رفسنجان در نمایشگاه بازآفرینی شهری کشور در تهران