بازگشایی مسیر عبوری شهروندان در خیابان توحید به همت شهرداری رفسنجان

بازگشایی مسیر عبوری شهروندان در خیابان توحید به همت شهرداری رفسنجان

پلیس ساختمانی شهرداری منطقه دو با رفع مانعی که اقدام به تصرف بخشی از کوچه کرده بود، مسیر عبوری شهروندان را بازگشایی کرد.