آگهی مناقصه ساخت بوستان قیام

آگهی مناقصه ساخت بوستان قیام

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…