آگهی مناقصه ساخت بوستان معین

آگهی مناقصه ساخت بوستان معین

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…