آگهی مناقصه عمومی حاشیه فضای سبز بلوار هجرت

آگهی مناقصه عمومی حاشیه فضای سبز بلوار هجرت

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم…