اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری

اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری

در راستای توجه به نهضت پیاده روسازی در شهر، عملیات ترمیم روکش آسفالت بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهدا تا سه راه حجت در حال اجرا است.