آغازعملیات بهسازی و روکش آسفالت باند جنوبی بلوارمفتح

آغازعملیات بهسازی و روکش آسفالت باند جنوبی بلوارمفتح

در راستای توجه به نهضت آسفالت در شهر، عملیات بهسازی روکش آسفالت باند جنوبی بلوار مفتح حد فاصل میدان علی ابن ابیطالب (ع) تا میدان قدس آغاز شد.