اگهی  مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

اگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…