معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

خیابان بنفشه رفسنجان محور گردشگری می شود